REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ

Warunki ogólne :

 1. Kartę Podarunkową Kaja można nabyć w Sklepach Kaja. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie https://kaja-sport.pl/
 2. Kartę Podarunkową Kaja można nabyć za pomocą środka płatniczego akceptowanego przez Sprzedawcę, przy czym płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy pomocy innej Karty Podarunkowej.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej Kaja nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu właściwych przepisów podatkowych. Klient w momencie nabycia Karty Podarunkowej Kaja, na dowód wpłaty środków pieniężnych otrzyma pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 4. Kupując Kartę Podarunkową Kaja Klient sam określa kwotę na jaką ma ona być doładowana, jednak kwota doładowania nie może być niższa niż 100 zł.
 5. Karta Podarunkowa Kaja jest ważna przez 12 miesięcy od dnia jej zakupu lub wydania przez Sprzedawcę. Wraz z upływem terminu ważności Karty Podarunkowej Kaja, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej Kaja nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 6. Zwrotom nie podlega bielizna oraz stroje kąpielowe.
 7. Środki ze zwrotu towaru zgromadzone na Karcie Podarunkowej Kaja ważne są przez 12 miesięcy od daty dokonania zwrotu. Wraz z upływem terminu ważności środków ze zwrotu, nie podlegają one odnowieniu i nie uprawniają do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej Solar nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.
 8. Karta Podarunkowa Kaja nie jest środkiem płatniczym i nie może zostać wymieniona na środki pieniężne.
 9. Karta Podarunkowa Kaja nie podlega zwrotowi.
 10. Karta Podarunkowa Kaja może być realizowana tj. uprawnia do zakupu towarów oferowanych we wszystkich Sklepach Kaja zlokalizowanych na terenie Polski, z wyjątkiem sklepu internetowego. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie https://kaja-sport.pl/
 11. Karta Podarunkowa Kaja nie podlega zastrzeżeniu lub zablokowaniu, w wypadku np. jej utraty. Za bezpieczeństwo i poprawne użycie Karty Podarunkowej Kaja odpowiedzialny jest wyłącznie jej Posiadacz. Karta Podarunkowa w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia, nie podlega wymianie na nową.
 12. W przypadku wyczerpania środków na karcie przy zakupie, obsługa sklepu nie zwraca jej okazującemu.

 

Zasady realizacji:

 1. Karty Podarunkowe Kaja są kartami na okaziciela.
 2. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje w Sklepie Kaja z chwilą jej sprzedaży lub wydania.
 3. Pracownicy sklepu doładowują Kartę Podarunkową w przypadku zwrotu lub uznanej reklamacji towaru wartością w/w towaru.
 4. Sprzedawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej Kaja w przypadku:
 5. Przy dokonywaniu zakupów Kartą Podarunkową Kaja stan środków pieniężnych na karcie ulega obniżeniu o wartość nabytego towaru.
 6. W sytuacji, gdy wartość nabywanego towaru jest wyższa niż aktualny stan konta Karty Podarunkowej Kaja, użytkownik zobowiązany jest do dokonania dopłaty do wysokości ceny w/w towaru.
 7. Użytkownicy Karty Podarunkowej Kaja mogą się nią posługiwać wielokrotnie, aż do wyczerpania środków dostępnych na Karcie Podarunkowej.
 8. Potwierdzeniem uwzględniającym saldo Karty Podarunkowej oraz wszelkie ruchy wykonane na Karcie, będzie druk pokwitowania wydany przez personel sklepu.
 9. Użytkownik ma prawo sprawdzenia salda Karty w każdym Sklepie Kaja.
 10. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Podarunkowej Kaja muszą być składane w Sklepach Kaja, a rozpatrywane będą przez firmę Kaja-Sport w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.
 11. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej Kaja podlegają takim samym zasadom co do ich zwrotu, wymiany czy reklamacji co pozostałe towary.
 • upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
 • uszkodzenia Karty Podarunkowej, w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na karcie,
 • braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy.

Karta Podarunkowa Kaja nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną karta płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Podarunkowa Kaja jest elektroniczną formą bonu towarowego.

Zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej Kaja jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, który jest udostępniany przy zakupie/wydawaniu Karty Podarunkowej Kaja i w sklepach Kaja. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2018 r, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich dokonania.